Telefon: 0251350558 Fax: 0251350734 Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Primăria Comunei Calopăr

Alexandru Popa

Alexandru Popa

Casa de cultura

Miercuri, 24 Aprilie 2019 10:35

Informare

 

In aceasta sectiune puteti accesa toate comunicatele de presa emise de catre scoala noastra. Deasemenea, daca doriti sa comunicati cu noi, mai jos aveti persoana de contact responsabila cu comunicarea si datele de contact pentru a intra in legatura directa cu aceasta.

 1. Responsabil: XXXXXxxxxxxxx
 2. Telefon: 0721012345
 3. E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Mergi la sectiune

Secretariat

Miercuri, 24 Aprilie 2019 10:35

Informatii contact

Secretarul  Primariei comunei Calopar va sta la dispozitie pentru orice informatii legate de activitatea conducerii primariei, Consiliului Local cat si al departamentelor primariei. Mai jos gasiti datele de contact ale responsabilului acestui departament:

 

 1. Responsabil: Adrian Dumitru Prodileanu
 2. Telefon: 0785.273.578

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Evidenta populatiei

Miercuri, 24 Aprilie 2019 10:35

Informatii contact

 Departamentul evidentei populatiei al primariei comunei Calopar va sta la dispozitie pentru orice necesitate legata de acest departament. Solutionarea cererilor se face in functie de volumul activitatii la momentul depunerii cererii si va va fi comunicat in ziua cererii. Mai jos gasiti datele de contact ale responsabilului acestui departament:

 1. Responsabil: Grigorascu Ioana
 2. Telefon: 0785.273.582

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Urbanism

Miercuri, 24 Aprilie 2019 10:35

Informatii contact

 Departamentul de urbanism al comunei Calopar analizeaza, verifica, intocmeste si elibereaza certificate de urbanism, documentatii pentru lucrari de constructii si demolare sau amenajari urbanistice, verifica documentatiile depuse, intocmeste situatiile statistice privind certificatele de urbanism, urmareste executarea constructiilor, colaboreaza cu Serviciul de Cadastru in vederea obtinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, intocmeste si elibereaza corespondenta specifica in vederea completarii documentatiilor de urbanism, redacteaza si emite avizele de urbanism, intocmeste si intainteaza proiectele de hotarare catre Consiliul Local in vederea aprobarii documentatiilor de urbanism. Pentru orice tip de informatie legata de activitatea departamentului de urbanism, va rugam sa contactati responsabilul departamentului:

 1. Responsabil: Ghejan Monica Mihaela
 2. Telefon: 0786.282.650

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Registru agricol

Miercuri, 24 Aprilie 2019 10:35

Informatii contact

Activitatea principală a compartimentului registrul agricol este întocmirea și ținerea la zi a registrelor agricole care se organizează și se desfășoară conform art. 6 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 aprobată cu modificări și completări prin Legea 98/2008.

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară în care se înscriu date privind:

- componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică;
- terenurile aflate în proprietatea gospodăriei;
- animale aflate în proprietatea gospodăriei/explatației agricole.

Registrul agricol constituie sursa de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile fiscal, agrar, protecție socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar, servicii publice de interes local.

Mai jos gasiti datele de contact ale responsabilului acestui departament:

 1. Responsabil: Pesu Gigi
 2. Telefon: 0767.806.923

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Regulament de organizare si functionare

Miercuri, 24 Aprilie 2019 08:21

ROMANIA
JUDETUL DOLJ
COMUNA CALOPAR


R E G U L A M E N T

de ordine interioara al aparatului propriu al Primarului comunei Calopăr

 

Prin regulamentul de ordine interioara elaborat se urmareste realizarea în bune condiţii a sarcinilor ce revin salariaţilor din aparatul de specialiatatea al Primarului comunei Silivaşu de Cîmpie .

Prezentul regulament s-a elaborat în baza urmatoarelor prevederi legale:

 • Legii nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii, cu modific[rile si completările ulterioare;
 • Legii nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicată ;
 • Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici , republicată (modificata si completata prin Legea nr. 291/2006 ) ;
 • prevederile Legii nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statultul functionarilor publici;
 • Ordonanţa Guvernului nr.6 / 24 .01.2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitare de salarizare şi alte dreputuri ale functioanrilor publici , precum şi creşterile salariale care se acordă functioanrilor publici în anul 2007 ;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 10 / 2007, privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugretar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24 / 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul cntractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat conform anexelor II şi III la Legea nr. 154 / 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indeminzaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică ;
 • Hotarârea Guvernului Romaniei nr. 1723/ 2004, privind aprobarea programului de masuri pentru combaterea democratiei in activitatea de relatii cu publicul ,
 • Legea nr. 393 / 2004 privind Statutul aleşilor locali :
 • Legea nr. 161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice , a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri ;
 • Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici ;
 • Legea nr. 477/2004, privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice ;
 • Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală ;
 • Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ;
 • Legea nr. 75 / 28.08.2003 privind organizarea şi desfăşurarea serviciilor publice de editare a Monitoarelor Oficiale ale unităţilor administrative – teritoriale .

 

CAPITOLUL I.

DISPOZITII GENERALE

 

Art.1. – (1) Regulamentul de ordine interioara stabileşte norme de conduită profesională şi se aplica tuturor salariatilor - functionari publici, demnitarilor şi personal contractual, indiferent de durata contractului de munca, celor care lucreaza ca detasati, elevilor si studentilor care fac practica , precum si salaraiatilor delagati sau detasati de la/ si la alte unitati, în vederea creşterii încrederii în autoritatea publică si a prestigiului acesteia.
Art. 2. Obiectivele prezentului regulament intern urmăresc să asigure cresterea calitătii serviciului public, o buna administrare în realizarea interesului public, precum si să contribuie la eliminarea birocraţiei si a faptelor de coruptie din administratia publica, prin:
   a) reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizarii unor raporturi sociale si profesionale corespunzatoare creării si menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei , a functiei publice, a functionarilor publici, demnitarilor si personalului contractual ;
   b) informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este îndreptăţit să se astepte, din partea personalului care dasfasoară activitati în cadrul institutiei publice;
   c) crearea unui climat de încredere si respect reciproc între cetateni si functionarii publici pe de o parte şi între cetaţeni si autoritatiile administratie publice pe de altă parte;

 

CAPITOLUL II.

PRINCIPII GENERALE

Art. 3. Principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici si personalului contractual sunt urmatoarele:
   a) suprematia Constitutiei si a Legii: − principul conform caruia persoanele au înadtorirea de a respecta Constitutia si legiile ţării;
   b) prioriotatea interesului public:− principiul conform caruia există îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal în exercitarea functiei publice;
   c) asigurarea egalităţii de tratement a cetatenilor în faţa institutiei publice: − principiu conform caruia au îndatorirea de a aplica acelasi regim juridic în situatii identice sau similare, tratarea în egală măsură a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice ;
   d) profesionalismul : − principiu conform căruia au obligaţia de a îndeplini atributiile de servciu cu responsabilitate, competenţă , eficienţă , corectitudine si constiinciozitate ;
   e) impartialitatea si independenta: − principiu conform căruia sunt obligati să aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura în exercitarea functie publice ;
   f) integritatea morală : − principiul conform caruia le este interzis să solicite sau să accepte direct sau indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj, ori beneficiu în considerearea funcţiei publice pe care o detin , fără a abuza în vreun fel de funcţia pe care o ocupă ;
   g) libertatea gândirii si a exprimării: − principiul conform caruia pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
   h) cinstea si corectitudinea: − principiu conform caruia în execitarea functiei si îndeplinirea atributiilor de serviciu personalul trebuie să fie de buna credinţă ;
   i) deschiderea si transparenţa: − principiul conform căruia activităţile desfasurate sunt publice si pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

 

CAPITOLUL III.

ACTIVITATEA IN CADRUL INSTITUTIEI

Art. 4. În conformitate cu prevederile legale în domeniu , durata timpului de lucru în cadrul primăriei se desfăşoară timp de 8 ore zilnic , 40 ore săptămânal , reprezentând 170 ore în medie pe lună, în condiţiile acordării a 2 zile repaus săptămânal (sâmbăta şi duminica).
Art. 5. (1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.
          (2) Când munca se efectuează în schimburi, durata timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 ore pe zi şi peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă maximă de 3 săptămâni, să nu depăşească 8 ore pe zi sau 48 de ore pe săptămână.
          (3) În cazurile în care, durată zilnică a timpului de muncă este de 12 ore, aceasta va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.
Art.6. În cursul programului de lucru se poate acorda pauză pentru masă, de cel mult ½ oră, care nu se include în durata timpului de lucru. În locurile de muncă la care nu se întrerupe lucrul se va da posibilitatea ca masa să fie luată în timpul serviciului. Femeile cu copii mici beneficiază de pauzele prevăzute de reglementările în vigoare.
Art.7. Enumerarea obligaţiilor prevăzute în acest capitol nu este limitativă, ele completându-se cu celelalte dispoziţii la normele incidente în domeniu, normele de structură şi relaţiile între servicii şi cele cuprinse în fişa postului.
Art. 8. (1) Programul zilnic de lucru, în zilele de Luni, Marti, Miercuri si Joi, incepe la ora 8,00 si se termina la ora 16,00.
          (2) Programul zilnic de lucru in ziua de Vineri, începe la ora 8,00 si se termina la ora 16,00..
          (3) Pentru relatiile cu publicul si informatii de interes public se întocmeşte lunar grafic cu persoana cu atributii în acest sens , o zi pe saptămână programul de lucru fiind prelungit de la ora 16,30 pâna la ora 18,30 .
          (4) Serviciul de permanenţă revine , în sarcină , întregului aparat de specialitate al primarului în cazul unor situaţii deosebite la sediul primăriei sau la domiciliu prin intermediul telefonului .
          (5) Cel aflat în serviciu de permanenţă în aceste situaţii are obligaţia de a lua toate măsurile legale , în cazul apariţiei unor evenimente perturbatoare ( incendii , inundaţii , cutremure ), răspunzând de exercitarea şi efectele măsurilor luate . Are obligaţia de a informa cu maximă promtitudine organele ierarhic superioare .
Art.9. Accesul funcţionarilor în primărie se face pe baza legitimaţiei de serviciu. Legitimaţiile de serviciu se eliberează de către secretar, iar în cazul pierderii sau deteriorării lor, acestea vor fi înlocuite, după ce funcţionarii în cauză vor publica în presa locală anularea acestora. Legitimaţiile de serviciu se vizează anual de către primar.
Art.10. Prezentarea la serviciu se face până la ora stabilită. Prezenţa la serviciu se realizează prin semnarea „ condicii de prezenţă „. Funcţionarii care semnează condica după ora stabilită , sunt consideraţi întârziaţi, urmând să suporte sancţiunile din prezentele norme.
Art.11. În baza condicii de prezenţă se vor întocmi foile colective de prezenţă, acestea fiind prezentate, împreună cu toate documentele justificative, la Compartimentul contabilitate de catre viceprimarul comunei pâna la data de 1(unu) a fiecărei luni si vizate si aprobate de primarul comunei.
Art.12. Părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru se face cu aprobarea şefului ierarhic sau a primarului funcţionarul în cauză consemnând în registrul intrare-ieşire: ora ieşirii, unitatea la care se deplasează, scopul deplasării şi ora reîntoarcerii.
Art.13. (1) Personalul din cadrul primariei pot fi delegati în tara si stărinătate în conditiile prevezute de lege, pe baza ordinului de deplasare semnat de primar, viceprimar sau secretar, dupa caz.
           (2) Ordinul de deplasare este obligatoriu pentru : - primar, viceprimar, secretar si personalul din aparatul de specialitate al primarului , care se va înscrie obligatoriu întru-un registrul special al delegatiilor.
Art.14.(1) Munca suplimentară prestată de personalul contractual se compensează prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, salariatul beneficiind de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
          (2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul de 30 de zile, în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia, care nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.
Art.15.(1) Orele suplimentare prestate de funcţionarii publici şi personalul contractual , se vor plăti cu un spor din salariul de bază, după cum urmează :
   a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru ;
   b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.
          (2) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea funcţionarului public, în condiţiile în care orele nu au fost plătite.
Art.16. Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată de funcţionarii publici şi personalul contractual şi sporurile se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual.
Art.17. In cazul unor situaţii deosebite aparute (incendii, inundatii, cutremure, actiuni violente de grup si fenomene meteorologice pericoloase) în zilele lucratoare serviciu de permenenta se asigura între orele 17, 00 – 08,00, dupa caz de catre personalul primariei si se efectueaza în zile lucratoare în biroul în care îsi desfasoara activitatea fieacare salariat , iar în zile de sâmbata, duminica si sarbatorile legale la domiciliu, prin intemediul telefonului.
Art.18. La terminarea programului de lucru, toate actele şi documentele vor fi păstrate în fişete sau birouri închise, iar birourile, magaziile şi depozitele, precum şi uşile şi căile de acces în clădire vor fi încuiate, cheile fiind depuse la tabloul amenajat în acest scoop şi la personalul care este desemnat a păstra cheile . În cazul în care în unele încăperi se păstrează anumite valori, aceste încăperi vor fi sigilate.
Art.19. Accesul în primărie după terminarea programului normal de lucru este permisă numai cu aprobarea şefului ierarhic, iar funcţionarii se vor înscrie în registrul de evidenţă, deschis în acest scop.

 

CAPITOLUL IV.

ACCESUL LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Art. 20.(1) Asigurarea de catre primarie a accesului la infomatiile de interes public se face din oficiul sau la cerere prin intermediul persoanei desemnete prin dispozitia primarului cu atributii în domeniu liberului acces la informatiile de inters public, in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes public.
          (2) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la primariei informatiile de interes public.
          (3) Instituţia publică este obligata sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
          (4) Primaria are obligatia sa raspunda în scris , la solicitarea informaţiilor de interes public , in teremen de 10 zile, sau dupa caz cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, sau 45 de zile în functie de dificultatea, complexitatea volumul lucrărilor documentare si de urgenta solicitării.În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile , cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile .
          (5) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează si se comunică în termen de 5 zile de la primirea petitiilor.
          (6) Pentru informatiile solicitate verbal, funcţioanrul din cadrul compartimentului de informare şi relaţii publice are obligatia să precizeze conditiile si formele în care are loc accesul la informatiile de interes public si sa contacteze persoanele desemnate prin Dispoziţia Primarului , pentru a furniza pe loc, informatiile solicitate.
          (7) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc , persoana este îndrumată să solicite în scris informaţiile de interes public, urmând ca cererea să-i fie rezolvată în termenele prevăzute la alin. (4) .
Art. 21. Relatiile primariei cu mas-media se realizeaza prin intermediul primarului comunei.

 

CAPITOLUL V.

ORGANIZARE ACTIVITATII

Art. 22. Sarcinile individuale de serviciu pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului se regăsesc , în detaliu, în fişa postului, fiind obligatorii, nerespectarea lor atrage dupa sine raspunderea salariatului în cauza, conform prezentului Regulament.
Art. 23. La încadrarea în muncă , fiecare salariat primeste în dotare bunurile necesare desfăşurarii activităţii în primarie, obiecte de inventar, respectiv, mijloace fixe.
Art. 24. La încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă , fiecare salariat are datoria să predea bunurile si lucrările care i-au fost încredintate în vederea exercitarii atributiilor de serviciu pe baza de proces - verbal de predare - primire.
Art. 25. (1) La numirea în functia publică , anual, sau de câte ori intervin schimbări, precum şi la încetarea raporturilor de serviciu , functionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii ,secretarului comunei sau instituţiei publice , declaraţia de avere .
            (2) La numirea în functia publică , precum şi anual, sau de câte ori intervin schimbări, potrivit art. 111 alin. (2) din Legea nr. 161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice , a funcţiilor publice şi în medul de afaceri , prevenirea şi sancţionarea corupţiei , persoanele care exercită demnităţi publice şi funcţii publice au obligaţia depunerii declaraţiei de interse.

 

CAPITOLUL VI.

CIRCUITUL ACTELOR IN INSTITUTIE

Art. 26. Repartizarea documentelor si a corespondentei spre rezolvare se efectueaza de catre primarul comunei sau secretarul comunei , după caz , pe compartimente si servicii, indicându-se numele, eventual rezolutia si teremenul de rezolvare.
Art. 27. Cel care repartizeaza corespondenta, semneaza si dateaza documentul.
In cazul in care nu poate fi respectata rezolutia sau teremenul prescris, cel caruia i-a fost repartizat documentul are obligatia sa raporteze imediat.
Art. 28. In cazul petitiilor, se vor respecta prevederile legale în domeniu.
Art. 29. Corespondenţa transmisă prin poştă va fi primită de primar sau în lipsa acestuia de înlocuitorul legal . Corespondenta în institutie se asigura prin secretarul comunei.
Art. 30.(1) Actele în cadrul institutie se semneza dupa cum urmează:
  - dispozitiile primarului, poarta semnatura primarului si sunt avizate de legalitate de catre secretarul comunei si dupa caz, de persoana cu atributii de control finaciar preventiv ;
  - hotărârile Consiliului local al comunei , de către preşedintele de şedinţă al consiliului local şi secretarul comunei ;
  - adeverinte si certificate se semneza de către primarul si secretarul comunei si de persoana care a întocmit actul ;
  - actele de banca si finaciar-contabile se semneza de ordonaturul principal de credite (primar) si persoana cu atributii de control financiar preventiv precum si a persoanelor care au speciment de samnatura în bancă sau trezorerie ;
  - documentele în domeniul urbanismului si sistematizarii, se semneza de catre primarul si secretarul comunei si persoana desemnata cu atributii în domeniul urbanismului ;
  - actele de stare civila se semneaza de catre ofiterul de stare civila sau persoana delegata cu obligatii de stare civilă ;
  - corespondenta cu persoane fizice, juridice si institutii, se semneaza de catre primar, secretar si persoana care a întocmit actul.
  - copiile eliberate de pe documentele aflate în arhiva primariei, cu exceptia celor care confirmă a fi clasificate ca secrete de stat sau serviciu , se semneaza de catre primar, secretar si persoana împuternicita cu obligatiile de arhiva ;
  - soluţionarea petiţiilor precum şi semnarea răspunsurilor , alte circulare, actele transmise instanţelor judecătoreşti , corespondenţa cu instituţiilr administrativ- teritoriale din judeţ se face de către primar şi secretar şi de persoana care intocmeste documentul ;
  - actele emise în baza legilor fondului funciar se semnează de către comisia de fond funciar numită la nivelul comunei , prin Ordin al Prefectului .
          (2) Pe ultima pagina a fiecarui act redactat sau în susolul acestuia, se trec initialele persoanei care a intocmit actul respectiv , precum si numarul de exemplare.

 

CAPITOLUL VII

FORMAREA PROFESIONALA

Art. 31.(1) - Funcţionarii publici au dreptul şi obligaţia de a-şi perfecţiona în mod continuu abilităţile şi pregătirea profesională.
          (2) Primarul are obligaţia să prevadă în bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici organizată la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice .
          (3) Pe perioada în care funcţionarii publici urmează forme de perfecţionare profesională, beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situaţia în care acestea sunt :
   a) organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice;
   b) urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice ;
   c) organizate de Institutul Naţional de Administraţie , de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică lcală, în condiţiile legii , sau de alte instituţii specializate din tară sau străinătate .
          (4) În cazul în care formarea şi perfecţionarea profesională a personalului , în formele prevăzute la alin (3) , se organizează în afara localităţii unde îşi are sediul instituţia publică , funcţionarii publici beneficiază de drepturile de delegare în condiţiile legii .
          (5) Funcţionarii publici care urmează forme de perfecţionare profesională, a căror durată este mai mare de 90 de zile într-un an calendaristic, organizate în ţară sau în străinătate, finanţate din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra în administraţia publică între 2 şi 5 ani de la terminarea programelor, proporţional cu numărul zilelor de perfecţionare profesională, dacă pentru programul respectiv nu este prevăzută o altă perioadă.
          (6) Funcţionarii publici care au urmat forme de perfecţionare profesională, în condiţiile alin. (4), ale căror raporturi de serviciu încetează, potrivit dispoziţiilor art. 84 lit. b), d) şi e), ale art. 841 alin. (1) lit. f) şi g) sau ale art. 842 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 251/2006, înainte de împlinirea termenului prevăzut sunt obligaţi să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecţionare, precum şi, după caz, drepturile salariale primite pe perioada perfecţionării, calculate în condiţiile legii proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului.
          (7) Prevederile alin. (5) nu se aplică în cazul în care funcţionarul public nu mai deţine funcţia publică din motive neimputabile acestuia.
          (8) În cazul în care persoanele care au urmat o formă de perfecţionare, nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate să restituie instituţiei sau autorităţii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecţionare, precum şi drepturile salariale primite în perioada perfecţionării, calculate în condiţiile legii, dacă acestea au fost suportate de autoritatea sau instituţia publică.
Art. 32. Nu constituie forme de perfecţionare profesională şi nu pot fi finanţate din bugetul de stat sau din bugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat.
Art. 33. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să comunice anual Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în condiţiile legii, planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, precum şi fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice.
Art. 34.(1) Salariatii au dreptul sa beneficiaze , la cerere , de concedii pentru formare profesionala.
          (2) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata.
Art. 35.(1) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale de care salariatul o urmeaza din initiatava sa.
          (2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului, numai cu acordul sindicatului sau dupa caz, cu acordul reprezentantiilor salariatiilor si numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.
Art. 36.(1) Cererea concediile fara plata pentru formare profesionala, trebuie sa fie înaintata angajatorlui cu cel putin 30 de zile înainte de efectuarea acesteia si trebuie sa precizeze data de începere a stagiului de formare profesionala, domenul si durata acestuia, precum si denumirea institutie de formare profesionala.
          (2) Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si fractionat în cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de învatamint sau pentru sustinerea examenelor de promovare în anul urmator în cadrul institutiilor de învatamint superior, cu respectarea conditiilor stabilite de la alin.(1).
          (3) În cazul în care în cursul unui an calendaristic şi respectiv , în cursul a doi ani calendaristici consecutivi , pentru salariaţii , nu a fost asigurată participarea la o formă profesională pe cheltuiala angajatorului , salariatul în cauză are dreptul la un concediu pentru formare profesională , plătit de angajator , de până la 10 zile lucrătoare .
          (4) Perioada în care salariatul beneficiază de cncediu plătit prevăzut la alin. (3) se stabileşte de comun acord cu angajatorul .
Art. 37. Durata concediului de formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva în ceea ce priveste drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul .

 

CAPITOLUL VIII.

DELEGAŢII , DEPLASĂRI

Art. 38. Salariaţii primăriei pot fi delegaţi în interesul serviciului în ţară şi străinătate în condiţiile prevăzute de lege , pe baza ordinului de deplasare semnat de către primar .
Art. 39 . Pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului , cît şi pentru conducătorii auto care se deplasează în teritoriu , ordinele de deplasare sunt obligatorii indiferent de ruta pe care se deplasează . Deplasarea în teritoriu are loc cu aprobarea şefului ierarhic şi pe baza unei planificări stabilite cu cel puţin o zi înainte de data efectuării deplasării .
Art. 40 .Ordinele de deplasare ale conducătorilor auto în interiorul judeţului , vor fi conexate la foile de parcurs , poziţiile din foi sunt confirmate de persoana cu care s-a efectuat deplasarea .

 


CAPITOLUL IX

DREPTURI SI OBLIGATII

1. Drepturile si obligatiile Primarului

Art. 41. Pentru buna desfasurare a activitatii , Primarul are urmatoarele drepturi:
  - să stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
  - să stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat în parte , în conditiile legii;
  - să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi , sub rezerva legalitătii lor ;
  - să verifice modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
  - să constate săvârşirea abaterilor disciplinare si să aplice sanctiunile corespunzatoare;
  - să înfiinţeze registrul general de evidenta a salariaţiilor;
  - să asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal al salariatiilor;
  - să elibereze , la cererea salariatului toate documentele care atesta calitatea de salariat ;
Art. 42. Pentru buna desfasurarea a activităţii Primarul are urmatoarele obligatii;
  - să creeze conditiile necesare în vederea desfăşurării normale a muncii salariatilor, punând la dispozita acestora la timp si în bune condiţii mijloacele necesare privind documentarea, masinile, aparatura pentru folosirea completa si eficienta a timpului de lucru . La stabilirea masurilor necesare asigurării conditiilor de munca, sanatatea si securitate a muncii a functionarilor publici participă si comisia paritara constituită în acest scop ;
  - să stabiliească organigrama, numarul de personal , statul de functii si salarizarea functionarilor din aparatul de specialitate al Primarului în limitele mijloacelor financiare de care dispun si conform legislatiei în vigoare ;
  - să asigure conditiile necesare privind protectia muncii si respectarea normelor igenico-sanitare, precum si instruirea salariatiilor în acest domeniu ;
  - să asigure participarea la cursuri de perefectionare a pregătirii profesionale a salariatiilor pe domenii de activitate ;
  - să asigure protectia functionarului public împotriva amenintarilor, violentelor, faptelor de ultraj, carora le-ar putea fi victima în exercitarea functia publice, sau în legatura cu acesta. Pentru garantarea acestui drept unitatea va solicita sprijinul organelor abilitate potrivit legii.

2. Drepturile si obligatiile salariatilor unitatii

Art. 43. Drepturile si obligatiile functionarilor publici sunt cele prevazute la art. 25-49 din Legea nr. 188/1999, privind Statului functioanrilor publici, completată si modificată cu Legea nr. 251/2006, coraborat cu prevederile art.5-19 din Legea nr. 7/ 2004, privind condul de conduita a functionarilor publici.
Art. 44. Drepturile o obligatiile personalului contractual sunt cele prevazute în art. 39 - 48 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii si Capitolul II din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a parsonalului contractual din autoritatiile si institutiile publice.
Art. 45. Funcţionarii publici si personalului contractual au dreptul la un repaus săptămânal, acesta acordându-se de regulă sâmbăta şi duminica.
Art. 46. Funcţionarii publici si personalului contractual au dreptul, în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit, stabilit în raport cu vechimea în muncă şi alte drepturi suplimentare.
Art.47. Primarul va comunica la sfîrşitul anului, numărul zilelor de concediu de odihnă ale fiecărui funcţionar public si personal contractual, pentru anul următor.
Art.48.(1).Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor
          (2) Funcţionarii publici si personalul contractual vor prezenta la secretar, la plecarea în concediu, notele de plecare în concediu aprobate de către primar.
Art.49.(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, conform planificării, integral sau parţial. Concediul de odihnă poate fi fracţionat la cererea funcţionarului, cu condiţia ca una din fracţiuni să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare.
          (2) Efectuarea concediului de odihnă se întrerupe în cazul în care funcţinarul este rechemat, prin dispoziţia scrisă a conducerii unitătii, numai pentru nevoi de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa funcţionarului în instituţie .
          (3) Funcţionarii publici si personalul contractual care nu au efectuat concediul de odihnă în cursul anului calendaristic respectiv, dacă au început concediul de odihnă în luna decembrie îl pot continua în luna ianuarie a anului următor.
          (4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
Art.50. În afara concediului de odihnă, salariaţii care lucrează la locurile de muncă cu conditii deosebite, beneficiază de concediul de odihnă suplimentar şi sporuri, potrivit legii.
Art.51. Pentru evenimentele familiare deosebite salariaţii Primăriei comunei Calopăr au dreptul la zile de concediu plătite, după cum urmează:
  a) Căsătoria funcţionarului public sau a personalului contractual - 5 zile
  b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile
  c) decesul soţului , al unei rude sau afin până la gr.III inclusiv al salariatului - 3 zile
Art.52. Primarul comunei Calopăr , poate acorda concediul fara plata pe o durata de pâna la 12 luni, cu mentinerea postului si angajare pe perioada determinata cât titularul postului este în concediul fara plata.
Art.53. Salariaţii au obligatia de a realiza întocmai şi la timp obligatiile ce le revin la locurile de munca, obligatii ce decurg din contractele de munca, fisa postului , din Regulamentul de organizare si functiorarea al aparatului de specialitate al Primarului si prezentul regulamant de ordine interioara.
Art.54. Funcţionarilor publici şi personalului contractual al primăriei le revin următoarele obligaţii;
  a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului ;
  b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
  c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
  d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
  e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
  f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

 


CAPITOLUL X

RECOMPENSE

Art.55. Pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea desfăşurată funcţionarii publici şi personalul contractual pot beneficia de salariu de merit, care face parte din salariul de bază.
Salariul de merit se acordă funcţinarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
          1.vechimea minimă în primărie de 1 an
          2.implicarea funcţionarilor, în realizarea unor proiecte de dezvoltare locală, finanţate, din alte fonduri decât cele bugetare
          3.realizarea obiectivelor prevăzute prin proiecte menite să contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciilor destinate colectivităţii locale
          4. realizarea concomitentă cu atribuţiile prevăzute în fişa postului, a unor alte activităţi impuse prin acte normative, cu termene limită de soluţionare.
ART.56. Funcţionarii şi personalul contractual, care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase, pot beneficia de un premiu individual.
La stabilirea funcţionarilor care beneficiază de premiu individual se vor avea în vedere următoarele:
  -activitatea desfăşurată, apreciată de şeful ierarhic şi conducătorul instituţiei cu calificativ „Foarte bine”, şi ,,Bine”, „Satisfacator „ si „Nesatisfacator”.
  -vechimea minimă în primărie de minimum 6 luni aferentă semestrului pentru care se acordă premiul ;
  -participarea la activităţi cultural sportive organizate de primărie ;
  -receptivitatea şi disponibilitatea la sarcinile încredinţate ;
  -solicitudine şi amabilitate în relatiile cu cetăţenii ;
ART.57.Premiul individual nu se va acorda funcţionarilor şi personalului contractual, care a săvârşit abateri disciplinare sau a înregistrat absenţe nemotivate în cursul semestrului pentru care se acordă premiul.
ART.58. Personalul contractual şi funcţionarii pot beneficia la sfârşitul anului calanderistic de un premiu anual de până la un salar mediu de bază realizat pentru anul respectiv, proporţional cu perioada lucrată.
ART.59. Premiul anual nu se acordă salariaţilor care:
          a) în timpul anului au desfăşurat o activitate apreciată de către şeful ierarhic sau conducătorul unităţii ca slabă sau necorespunzătoare ;
          b) au fost angajaţi pentru prestarea unor servicii cu caracter sezonier ;
          c) au cumulat mai mult de 2 absenţe nemotivate în cursul anului calendaristic ;
          d) au fost sancţionaţi disciplinar cu :
                    - retragerea uneia sau mai multor gradaţii sau trepte de salarizare pe o perioadă de 1-3 luni sau, în cazul celor încadraţi cu salariul la nivelul de bază, în diminuarea acestuiacu 5-10 la sută pe aceeşi perioadă ;
                    - reducerea salariului şi reducerea indemnizaţiei de conducere pe durata 1-3 luni, cu 5-10 la sută;
                    - retrogradarea în funcţie sau în categorie în cadrul aceleiaşi profesii pe durata de 1-3 luni ;
                    - desfacerea disciplinară a contractului de muncă ;
          e) le-a încetet contractul de muncă prin demisie .

 

CAPITOLUL XI

PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI

Art. 60 . Măsurile de protecţia muncii sunt obligatorii pentru toţi salariaţii .
Art. 61 . Pe linie administrativă personalul primăriei are următoarele atribuţii :
          - răspund de păstrarea şi securitatea bunurilor materiale de la locul de muncă ;
          - verifică la terminarea programului dacă au fost luate măsurile pentru preîntâmpinarea unor evenimente ( incendii , inundaţii, etc. ) ;
          - verifică dacă fişetele şi birourile cu documente au fost încuiate ;
          - informează conducerea primăriei , dacă este cazul , despre aspectele referitoare la asigurarea integrităţii bunurilor, propunând măsuri de prevenire , remediere sau sancţionare a celor vinovaţi .

 

CAPITOLUL XII

SANCTIUNI

Art.62.(1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.
          (2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
                    a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
                    b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
                    c) absenţe nemotivate de la serviciu;
                    d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
                    e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
                    f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
                    g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
                    h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
                    i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
                    j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;
                    k) stabilirea de către funcţionarii publici de execuţie de relaţii directe cu petenţii în vederea soluţionării cererilor acestora.
                    l. folosirea telefoanelor de serviciu sau fixe, în alte scopuri decât cele pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu ;
                    m. folosirea în mod repetat si prelungit a telefoanelor proprietatea personală în timpul programului de lucru ;
                    n. punerea nejustificată în folosintă a instalatiilor de încălzire,apă si iluminat ;
                    o. nejustificarea activităţii desfăşurate a timpului efectiv de lucru de 8 ore ;
                    p. consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru ;
                    r. înstrăinarea sau vinderea cu bună stiintă a obiectivelor de înventar sau bunurilor apartinând primăriei, domeniului public sau privat al comunei ;
                    s. folosirea utilajelor,mijloacelor de transport, a sculelor din dotarea primăriei a calculatoarelor,imprimantelor, xeroxurilor sau faxurilor în scopuri personale sau private altor persoane ;
          (3) Sancţiunile disciplinare sunt :
                    a) mustrare scrisă;
                    b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
                    c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz , de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
                    d) trecerea într-o funcţie publică inferioară pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului;
                    e) destituirea din funcţia publică.
          (4) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentei legi.
          (5) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare .
          (6) În cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal.
          (7) Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a săvârşit o abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenţa cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri a autorităţii ori instituţiei publice."
Art. 63.(1) Încălcarea cu vinovăţie de către personalul contractual a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de Lege 477/2004, privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile si autoritatiile publice , constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora
          (2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
          (3) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:
                    a) avertismentul scris;
                    b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
                    c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
                    d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
                    e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
                    f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
          (4) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.
          (5)Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
                    a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
                    b) gradul de vinovăţie a salariatului;
                    c) consecinţele abaterii disciplinare;
                    d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
                    e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
Primarul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o dispozitie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei, conform prevederilor art. 266- 268 din legea nr. 53 / 2003- Codul muncii .

 

CAPITOLUL XIII

DISPOZITII FINALE

Art. 64. Persoanele numite în functii publice sau încadrate cu contract de munca raspund de pagubele aduse intitutiei din vina sau în lagatura cu munca lor.
Art. 65(1) Raspunderea civila a functionarilor publici se angajeaza:
                    a) pentru pagube produse cu vinovatie patrimoniului primariei;
                    b) pentru nerestituirtea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
                    c) pentru daunele platite de institutia publica, în calitatea de comitent, unor terte personae, în temeiul unei hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile ;
          (2) În repararea pagubelelor aduse primariei în situatiile prevazute la lit. “a” si “b” se dispune emiterea unei dispoziti de imputare în teremen de 30 de zile de la constatarea pagubei sau dupa caz prin asumarea unui angajamant de plata , iar scutirea prevazuta la lit.c pe baza hotarârii judecatoresti definitive si irevocabile;
          (3) Impotriva dispozitiei de imputare salariatul în cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ.
          (4) Dreptul primarului de a emite dispozitie de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data produceri pagubei .
Art.66(1) Raspunderea civila a personalului contractual : salaraiatii raspund patrimonial, în temeiul normelor, si principliilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse primariei din vina si în legatura cu munca lor.
          (2) Salariati nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se încadreaza în riscul normal al serviciului ;
          (3) Când paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste în raport cu masura în care a contribut la producerea ei.
          (4) Daca masura în care s-a constribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, raspunderea fiecaruia se stabileste proportional cu salariul său net de la data constatarii pagubei si atunci când este cazul si în functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.
          (5) Salariatul care a încasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restitue.
          (6) Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite în natura, sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit , este obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau a serviciilor în cauza se stabileste potrivit valorii acestuia de la data platii.
Art.67. În cadrul institutiei publice fumatul este permis numai în locuri special amenajate, conform prevedertilor legale.
Art.68. Prevederile prezentului regulement se completeaza cu celelelte dispozitii legale privind organizarea, disciplina muncii, drepturile si obligatiile functionarilor publici si reglementările unor activitati , prin hotărâri ale consiliului local sau dispozitii ale primarului, dupa caz .

 

PRIMAR , SECRETAR ,
Catalina Marin Prodileanu Dumitru Adrian

 

 


.

 

SC Truck Stef Beton SRL anunta publicul interesat asupra depunerii Raportului privind Impactul asupra Mediului si Evaluarea Adecvata pentru proiectul " Exploatare agregate minerale din perimetrul Teasc - Calopar, judetul Dolj" propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ Teasc-Calopar, jud. Dolj.

Mai multe detalii puteti gasi descarcand documentul atasat aici

 

 

Prezentarea comunei

Vineri, 15 Mai 2020 08:23

 

Date generale ale comunei Calopar

 

 1. Suprafața totală a comunei (ha intravilan , ha extravilan)

Suprafața teren intravilan    = 375,20 ha

Suprafața teren extravilan    = 8822,80 ha

Suprafața totală teren           =  9198,00 ha

 

 1. Sate componente ale comunei , denumire conform cod siruta , în care dorim inființarea rețelei de gaze pentru început

Comuna CALOPĂR , Cod SIRUTA 71457

- Satul CALOPĂR       ... Cod SIRUTA 71466

- Satul BÎZDÎNA         ... Cod SITUTA 71484

- Satul BELCIN           ... Cod SIRUTA 71475

- Satul PANAGHIA    ... Cod SIRUTA 71493

- Satul SĂLCUȚA       ... Cod SIRUTA 71509

        

 1. Gospodării(câte la bloc, câte la case, defalcat pe fiecare sat)

LOCALITATEA

NR. GOSPODĂRII

Calopăr

635

Panaghia

341

Sălcuța

312

Belcin

255

Bîzdîna

68

TOTAL

1611

 

 1. Locuitori (defalcat pe fiecare sat)

COMUNA CALOPĂR = 3981 locuitori

Denumirea Satului

CALOPĂR

BÎZDÎNA

BELCIN

PANAGHIA

SĂLCUȚA

1448

115

604

743

1071

 

 1. Distanțe până la cele mai apropiate localități
 • NORD - Com. Țuglui 4 Km

            - Com. Podari 11 Km

            - Mun. Craiova23 Km

 • SUD - Oraș Segarcea 10 Km

            - Com. Drănic     14 Km

 • EST - Com. Teasc – la Est de Râul Jiu

            - Com. Bratovoiești – la Est de Râul Jiu

 • VEST - Com. Vârvor

            - Com. Radovan

 

 1. Obiective social-culturale (școli, biserici, grădinițe, dispensare, farmacii, spitale, poștă)

NR. CRT.

OBIECTIVE SOCIAL CULTURALE

PE TERITORIUL U.A.T. CALOPĂR

A.     ȘCOLI

1

Școala Gimnazială Calopăr

2

Școala cu clasele I-VIII Belcin – structură

3

Școala cu clasele I-IV Panaghia – structură

4

Școala cu clasele I-VIII Sălcuța - structură

B.     GRĂDINIȚE

5

Grădinița de copii Calopăr

6

Grădinița de copii Belcin

7

Grădinița de copii Panaghia (corp comun cu școala)

8

Grădinița de copii Sălcuța (corp comun cu școala)

C.      CĂMINE CULTURALE

9

Cămin Cultural Satul Calopăr

10

Cămin Cultural Satul Sălcuța

D.     BIBLIOTECI COMUNALE

11

Biblioteca Comunală Calopăr

E.      DISPENSARE COMUNALE

12

Dispensar Calopăr – C.M.I. Dr. Greblescu Anca-Gabriela

13

Dispensar Panaghia – C.M.I. Dr. Zorilă Paula

F.      FARMACII

14.

S.C. BETAFARM S.R.L. Punct de lucru Satul Panaghia

G.   BISERICI

15.

Parohia Calopăr

16.

Parohia Calopăr –Dâlga

17.

Parohia Belcin

18.

Parohia Panaghia

H.     OFICII POȘTALE

19.

Agenția Poștală Calopăr

20.

Agenția Poștală Panaghia

21.

Circumscripția Zonală Belcin

I.      POST POLIȚIE

22.

Postul de Poliție Calopăr

J.        PRIMĂRIE

23.

Primăria Comunei Calopăr

 1. Societăți comerciale (nr. total, enumerate cele mai importante și obiectivul lor de activitate), pensiuni, hoteluri

La nivelul UAT Calopăr sunt înregistrați un nr. de 63 agenți economici , din care cu profil de activitate agricol 19, restul nonagricol (comerț, construcții, servicii medicale, auto, etc.) .

Pe teritoriul comunei nu există unități hoteliere, pensiuni, restaurante .

 

 1. Cursuri de apă ce străbat localitatea (inclusiv canale) și poduri ce le traversează

Comuna Calopăr are situat în partea de Est, Rîul Jiu .

De asemenea , teritoriul Satului Calopăr este străbătut de la N la SE de Pârâul Calopăr și este traversat de DC95 prin 2 podețe .

În partea centrală și de S a teritoriului , în zona extravilană , există o serie de canale pentru irigații .

 

 1. Total km de străzi și ulițe (asfaltați, pietruiți, neamenajați)
 • Asfaltați =    30 KM
 • Pietruiți =    20 KM
 • Nemenajați = 0 KM

------------------------------------

 • Total Km =    50 KM

 

 1. Drumuri ce străbat comuna (DN, DJ, DC, denumirea lor, direcția, etc
 • Comuna Calopăr este străbătută de :

- DJ561 Craiova-Segarcea-Bistreț , de la N la S prin Satul Calopăr;

-DC 95 Țuglui-Calopăr-Panaghia-Sălcuța , de la E la V ;

- DC 96 Calopăr-Belcin , de la N la SE ;

- DC 98 Belcin-Bîzdîna , partea de SE a comunei .

 

 1. Căi ferate ce străbat localitatea în intravilan (active sau dezafectate)
 • Comuna Calopăr este străbătută de calea ferată CRAIOVA-SEGARCEA-CALAFAT, tronson neelectrificat , monoliniar, de la N la S prin Satele Panaghia și Sălcuța , existând o haltă CF în Satul Sălcuța .

 

 

Galerie foto

Miercuri, 24 Aprilie 2019 15:02

Ghid turistic

Joi, 25 Aprilie 2019 19:50

Pagina in constructie

Contacteaza-ne rapid
Bine ati venit!

Website-ul primariei comunei Calopar a fost conceput pentru a simplifica procesul de comunicare cu cetatenii, dar si pentru a asigura transparenta decizionala potrivit prevederilor legislatiei in vigoare. Speram ca navigarea sa fie placuta si usoara!

Program de lucru cu publicul:

Luni-vineri – 08:00 : 16:30
Sambata - Inchis
Duminica - Inchis

Mini-galerie stiri